Ubezpieczenie OC Spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ochroną ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody rzeczowe i finansowe powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Zakres ubezpieczenia obejmuje usługi spedycyjne wykonywane w kraju oraz poza granicami, do których zlicza się:

 • opracowanie instrukcji wysyłkowych,
 • zawieranie umów o przewóz i przygotowanie dokumentów związanych z przewozem przesyłek,
 • załadunek i wyładunek przesyłki,
 • kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,
 • znakowanie przesyłek,
 • pakowanie, przepakowywanie towarów,
 • zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,
 • zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej,
 • składowanie przesyłek do 30 dni (z wyjątkiem składu celnego lub magazynu celnego)

Ponadto, bez dodatkowej opłaty na wniosek ubezpieczającego mogą również być objęte ochroną czynności logistyczne spedytora, m.in.:

 • kompletacja przesyłek,
 • konfekcjonowanie towarów,
 • dystrybucja towarów

Ochroną może również być objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu zgłoszonej we wniosku o ubezpieczenie spedycji materiałów niebezpiecznych dokonanej zgodnie z Umową Europejską ADR i innymi obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem materiałów z klasy I i VII ADR.

Suma Ubezpieczenia jest przez cały czas trwania polisy na tym samym poziomie i nie jest pomniejszana o wypłacone odszkodowanie.

Pamiętaj!

Przy prowadzeniu zarobkowego transportu drogowego pow. 3,5 t dmc i spedycji (pośrednictwa) należy posiadać trzy odrębne dokumenty:

 • zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego
 • licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa
  przy przewozie rzeczy