Ewidencja czasu pracy

W świetle obowiązujących przepisów:

 • Rozporządzenie (EWG) 3821/85
 • Rozporządzenie (WE) 561/2006
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające Rozporządzenie o częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych z dnia 05.11.2010 r.
 • Ustawa o czasie pracy kierowców

każdy przedsiębiorca posiadający pojazdy wykorzystywane do transportu drogowego osób lub rzeczy jest zobowiązany posiadania tachografu i prowadzenia ewidencji czasu aktywności kierowców: jazdy, odpoczynku i dyżuru.

Dokumentacja kierowcy zatrudnionego w przedsiębiorstwie musi odzwierciedlać każdy 24-godzinny okres.

Zgodnie z art.25 Ustawy o czasie pracy kierowców, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców w formie:

 • zapisów na wykresówkach,
 • wydruków z danych z karty kierowcy,
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności

Ewidencję czasu pracy kierowcy przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

Archiwizacja danych obejmuje obowiązkowo terminy:

 • pobieranie plików z tachografu cyfrowego , co najmniej raz na 3 miesiące,
 • pobieranie plików z kart kierowców, co 28 dni.

Nie stosowanie się do terminów pobierania danych skutkuje nałożeniem kary w wysokości 500 zł od kierowcy oraz 500 zł od pojazdu, łącznie 1000 zł.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do sczytywania danych z tachografu cyfrowego jak i z karty kierowcy, ponieważ tylko łącznie dają one podstawę do analizy, czy były przestrzegane przepisy o czasie prowadzenia pojazdu, przerwach w prowadzeniu oraz normy odpoczynku kierowców.

W swojej ofercie przygotowujemy kompleksowe zestawienie czasu pracy wraz z badaniem ciągłości zapisów.

Dla potrzeb przedsiębiorstwa doradzamy również, jakie dokumenty powinny być sporządzane do akt z podziałem na poszczególne części, m.in. prawidłowa umowa o pracę z odpowiednimi składnikami wynagrodzenia, regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz ustalanie właściwego systemu pracy.

Dokonujemy szczegółowej ewidencji czasu pracy kierowcy zawierającej:

 • pracę w dobie pracowniczej, w tym:
  • praca w niedziele i święta,
  • w porze nocnej,
  • w godzinach nadliczbowych,
  • dni wolne,
  • czas dyżuru,
  • urlop,
  • usprawiedliwienia od pracy.

Prawidłowa ewidencja pracy kierowcy musi odzwierciedlać naliczenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.