OCP Międzynarodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego OCP w transporcie międzynarodowym

Ochroną ubezpieczenia jest objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego wykonującego transport towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami (Konwencja CMR) na podstawie listu przewozowego w transporcie międzynarodowym.

Bez dodatkowej opłaty objęte są przewozy materiałów niebezpiecznych ADR oraz załadunek i wyładunek towaru pod warunkiem zawarcia tych czynności w zleceniu transportowym.

Zaleca się wykupienie dodatkowej klauzuli rozszerzającej ochronę za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju).

TUiR Warta SA odpowiada za:

 • szkody rzeczowe powstałe pomiędzy przyjęciem towaru a wydaniem,
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie

Przewoźniku, pamiętaj…

Zgodnie z obowiązującą Konwencją CMR art.23, ust.5

W razie opóźnienia dostawy, jeżeli osoba uprawniona udowodni, że wynikła stąd dla niej szkoda, przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie, które nie może przewyższyć kwoty przewoźnego.

Rozszerzenie zakresu ochrony

W polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu międzynarodowym istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:

 • ochronę cywilną z tytułu przewozów materiałów niebezpiecznych dokonywanych zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi przewozów niebezpiecznych z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII Umowy europejskiej o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR),
 • ochronę cywilną za szkody rzeczowe powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • ochronę cywilną za szkody powstałe wskutek wydania towaru nieuprawnionemu odbiorcy,
 • ochronę cywilną za szkody wynikłe z utraty lub niewłaściwego użycia dokumentów wskazanych w liście przewozowym (art.71 prawa przewozowego, art.11, ust.3 konwencji CMR),
 • ochronę cywilną za szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy (art.70 prawa przewozowego, art.11, ust.3 konwencji CMR)
 • ochronę cywilną za szkody powstałe w przesyłce podczas czynności załadunkowych/rozładunkowych o ile w ramach umowy przewoźnik jest zobowiązany do dokonania tych czynności,
 • ochronę cywilną za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa pracowników ubezpieczającego oraz osób działających na jego zlecenie lub w jego imieniu, szkody spowodowane przez osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub substancji odurzających

Ponadto:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA pokrywa również w granicach sumy ubezpieczeniowej ustalonej w polisie:

 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez TUIR WARTA celem ustalenia okoliczności szkody i rozmiaru szkody,
 • koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru, w tym koszty podniesienia i wyciągnięcia środka transportu celem ratowania towaru,
 • koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowaniem oraz
  • koszty dotyczące uprzątnięcia bezużytecznego ładunku,
  • utylizacji bezużytecznego ładunku,
 • koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym.

Ogólne warunki ubezpieczenia Operatora transportowego do pobrania (pdf)

Konwencja o Umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR (pdf)