Analiza pracy kierowcy

Celem działalności naszych usług jest kontrola oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem transportu drogowego a w efekcie wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

Przestrzeganie przepisów regulujących normy socjalne z zakresu czasu pracy zapewnia minimalizację kar nakładanych na przedsiębiorców, zarządzających transportem (posiadających Certyfikat Kompetencji Zawodowych) oraz kierowców.

Akty prawne regulujące obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 (WE) 561/2006
 3. Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.
 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o czasie pracy kierowcy
 5. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821 z dnia 20 grudnia 1985 r. dotyczące wyposażenia rejestrującego używanego w transporcie drogowym

Analiza czasu pracy kierowcy ma na celu zbadanie wykonywania transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby uniknąć kar nakładanych przez organy kontrolne (Inspekcję Transportu drogowego, Państwową Inspekcję Pracy).

Archiwizacja tarcz przez przedsiębiorcę nie pozwala na uzyskanie pełnej informacji, w jaki rzeczywisty sposób kierowca prowadzi pojazd i czy stosuje się do obowiązujących norm.

Pełną i rzeczywistą informację o jeździe , odpoczynku , dyspozycji ( dyżurze) odzwierciedla tylko fachowa analiza dokumentów.

Dzięki certyfikowanemu programowi 4Trans (TACHOSCAN), na którym również dokonują kontroli Inspekcja Transportu Drogowego oraz Państwowa Inspekcja Pracy jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować występujące naruszenia w Państwa firmie oraz zapobiegać i minimalizować wysokości kar.

Posiadamy w pełni doświadczoną kadrę do wykonywania obliczeń oraz weryfikowania wykroczeń celem minimalizacji kosztów.

Przygotowujemy pełną wersję zestawień aktywności kierowcy, stopień wykorzystania pojazdu, zawierające przejrzyste dane z analizowanego okresu prowadzenia pojazdu.

Ponadto dokonujemy obliczeń wysokości kar za występujące naruszenia wraz z opisem.
Nasza firma ponosi wszelką odpowiedzialność za wykonane obliczenia oraz analizę aktywności kierowcy na podstawie zawartej umowy.

Analiza czasu pracy kierowcy pozwala również zbadać ciągłość aktywności kierowcy , do czego obliguje Rozporządzenie (WE) 561/2006.

Dla przedsiębiorcy istotną wiadomością jest posiadanie wiadomości na temat wykonywanych przez kierowcę poszczególnych czynności podczas podróży służbowej tj. czas jazdy, czas dziennego i tygodniowego odpoczynku dyżuru oraz odbioru skróconych odpoczynków tygodniowych.

Często popełniane błędy przez kierowców:

 • przekroczenie jazdy ciągłej
 • przekroczenie dziennego czasu jazdy
 • błędne dane w zaświadczeniu o działalności kierowcy
 • brak wszystkich ,obowiązkowych danych na tarczy
 • za krótki odpoczynek dzienny
 • za krótki odpoczynek tygodniowy
 • przekroczenie doby pracowniczej
 • błędne operowanie selektorem
 • pozostawienie tarczki w tachografie na zbyt długi okres niż 24 godziny
 • brak ciągłości zapisów w historii zatrudnienia kierowcy

Jest to tylko część błędów popełnianych przez kierowców, na podstawie których doradzamy Państwu, w jaki sposób uniknąć w przyszłości podobnych zdarzeń i jakie należy dokonać czynności celem usprawiedliwienia nie świadomie popełnianych naruszeń.

Analizując dane kierowcy, bierzemy pod uwagę dobowe, tygodniowe, miesięczne okresy czasu pracy oraz system pracy , na podstawie wykonywane jest zatrudnienie.
Poprawna analiza pozwala również na szybką reakcję na nieprawidłowości pracy kierowców w przyszłości i zapobieganie im,co zmniejszy ryzyko nałożenia kar za naruszenia na przedsiębiorcę, zarządzającego i kierowcę…
a co w przyszłości wpłynie na opinię firmy.

Ponadto informujemy, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1071/2009 wprowadza w każdym kraju Rejestry Przewoźników Drogowych, który będzie dla każdego jawny, w nim będą znajdować się dane:

 1. Nazwa przedsiębiorcy
 2. Osoba Zarządzająca ( posiadająca Certyfikat Kompetencji Zawodowych)
 3. Pojazdy
 4. Zakres naruszenia z ostatnich 2 lat

Dla ochrony prowadzenia działalności transportowej niezwykle ważne jest ewidencjowanie i analizowanie danych dotyczących aktywności kierowcy celem zminimalizowania kar.

Chcesz zlecić ewidencjonowanie i analizę danych dotyczących aktywności kierowcy?