OCP Krajowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP w transporcie krajowym

Ochroną ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego wykonującego transport towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Przewozowe, Kodeks Cywilny) na podstawie listu przewozowego na terenie Polski.

Bez dodatkowej opłaty objęte są przewozy materiałów niebezpiecznych ADR oraz załadunek i wyładunek towaru pod warunkiem zawarcia tych czynności w zleceniu transportowym.

Zaleca się wykupienie dodatkowej klauzuli rozszerzającej ochronę za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju).

Rozszerzenie zakresu ochrony

W polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu krajowym istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:

 • ochronę cywilną z tytułu przewozów materiałów niebezpiecznych dokonywanych zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi przewozów niebezpiecznych z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII Umowy europejskiej o międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ( ADR ),
 • ochronę cywilną za szkody rzeczowe powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • ochronę cywilną za szkody powstałe wskutek wydania towaru nieuprawnionemu odbiorcy,
 • ochronę cywilną za szkody wynikłe z utraty lub niewłaściwego użycia dokumentów wskazanych w liście przewozowym (art.71 prawa przewozowego)
 • ochronę cywilną za szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy (art.70 prawa przewozowego)
 • ochronę cywilną za szkody powstałe w przesyłce podczas czynności załadunkowych/rozładunkowych o ile w ramach umowy przewoźnik jest zobowiązany do dokonania tych czynności,
 • ochronę cywilną za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa pracowników ubezpieczającego oraz osób działających na jego zlecenie lub w jego imieniu, szkody spowodowane przez osoby będące pod wpływem alkoholu i / lub substancji odurzających

Ponadto:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA pokrywa również w granicach sumy ubezpieczeniowej ustalonej w polisie:

 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez TUIR WARTA celem ustalenia okoliczności szkody i rozmiaru szkody,
 • koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru, w tym koszty podniesienia i wyciągnięcia środka transportu celem ratowania towaru,
 • koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowaniem oraz
  • koszty dotyczące uprzątnięcia bezużytecznego ładunku,
  • utylizacji bezużytecznego ładunku,
 • koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym

TUiR Warta SA odpowiada za:

 • szkody rzeczowe powstałe pomiędzy przyjęciem towaru a wydaniem,
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie

Przewoźniku, pamiętaj:

Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym art. 83.1 Roszczenia z tytułu w opóźnienia w dostawie:

Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w przesyłce, przewoźnik jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym art. 5 Odpowiedzialność przewoźnika przy powierzeniu przewozu innemu przewoźnikowi:

Przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innemu przewoźnikowi na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje.

Należy pamiętać, aby zawsze w liście przewozowym była pieczęć podwykonawcy i nie można użyczać zezwolenia i wypisu z licencji, gdyż zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym grozi to cofnięciem licencji.

Ogólne warunki ubezpieczenia Operatora transportowego (pdf, 129 kB)

Prawo przewozowe (pdf 211 kB)