Słownik pojęć

[row]

[spoiler title=”Agent ubezpieczeniowy” style=”fancy”]

Pośrednik działający w imieniu i na rzecz jednego (tzw. agent wyłączny) lub wielu zakładów ubezpieczeń (tzw. multiagent).
Wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych, administracyjnych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, również w sprawach o odszkodowanie.

Najczęściej jest przedsiębiorcą wykonującym działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń ubezpieczeń wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

[/spoiler]

[spoiler title=”Aktuariusz” style=”fancy”]

Specjalista ubezpieczeniowy zajmujący się zastosowaniem matematyki oraz jej metod w ubezpieczeniach ubezpieczeniach reasekuracji.

[/spoiler]
[spoiler title=”Doubezpieczenie” style=”fancy”]
Umowa uzupełniająca zawierana w razie zwiększenia się wartości mienia (pojazdu, nieruchomości) w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Ewentualnie w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy wypłacono odszkodowanie, które pomniejszyło sumę ubezpieczenia.[/spoiler]

[spoiler title=”Akwizycja” style=”fancy”]

Działalność akwizycyjna to czynności wykonywane przez pośrednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń.

Akwizycja polega na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych i administracyjnych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia oraz doradzaniu w tym zakresie, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia, również w sprawach o odszkodowanie.

[/spoiler]

[spoiler title=”All risks” style=”fancy”]Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.[/spoiler]

[spoiler title=”Amortyzacja” style=”fancy”]

Wskaźnik pomniejszający wartość przedmiotu ubezpieczenia w zależności od okresu eksploatacji.

[/spoiler]

[spoiler title=”Automatyzm w OC, Automatyczne wznowienie OC komunikacyjnego” style=”fancy”]Mechanizm, zgodnie z którym, jeśli nie wypowiemy umowy OC komunikacyjnego( za którą były opłacone wszystkie składki) nie później niż na dzień przed jej wygaśnięciem, zostanie automatycznie zawiązana nowa umowa na kolejne 12 miesięcy. Zgodnie z prawem umowy OC komunikacyjnego nie można wypowiedzieć, więc konieczne będzie opłacenie składek za kolejny rok ubezpieczenia. Dlatego w przypadku zmiany ubezpieczenia i czy zakupu auta wraz z polisą OC szczególnie ważne jest dopełnienie procedury terminowego wypowiedzenia umowy OC.  [/spoiler]
[spoiler title=”Bunus – malus” style=”fancy”]Zwyczajowa nazwa tabeli zniżek naliczanych za brak szkód w kolejnych latach oraz zwyżek – naliczanych w przypadku zgłoszenia szkody.[/spoiler]
[spoiler title=”Bussines interruption” style=”fancy”]Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zysków na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową np. pożaru i innych zdarzeń losowych (burzy, eksplozji, wyzwolonej energii jądrowej, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia itp.).[/spoiler]
[spoiler title=”C.A.R.” style=”fancy”]Contractors´ All Risk (wszystkie ryzyka wykonawcy robót budowlanych)
Ubezpieczenia związane z budową. Jedna polisa obejmuje cały proces budowy, łącznie ze sprzętem oraz odpowiedzialnością cywilna wykonawcy.[/spoiler]
[spoiler title=”Cargo” style=”fancy”]Ubezpieczenie dotyczące przewożonych ładunków. Cargo może być krajowe lub międzynarodowe, morskie, lotnicze lub samochodowe. [/spoiler]
[spoiler title=”Casco” style=”fancy”]Ubezpieczenie znane najczęściej pod postacią „auto-casco” czyli od zdarzeń wynikających z ruchu i posiadania pojazdów mechanicznych.Rzadziej ubezpieczenie statków powietrznych (aero-casco) czy wodnych (morskich). Ogólnie ubezpieczenie środków transportowych.[/spoiler]
[spoiler title=”Cedent” style=”fancy”]Osoba przenosząca wierzytelność (np. prawo do odszkodowania) na nabywcę (cesjonariusza) np. na bank. W przypadku umów cesji z ubezpieczenia AC, mieszkaniowych czy na życie stanowi zabezpieczenie udzielonego kredytu.W umowach reasekuracji oznacza zakład ubezpieczeń, który odstępuje część zawartych ubezpieczeń reasekuratorowi.[/spoiler]
[spoiler title=”Certyfikat ubezpieczenia” style=”fancy”]Zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, stanowiące czasowy dowód ubezpieczenia.[/spoiler]
[spoiler title=”Cesja” style=”fancy”]Umowa przekazania przez klienta praw/wierzytelności wynikających z posiadanej umowy ubezpieczenia. Najczęściej chodzi o cesję praw do odszkodowania na bank, z polisy na życie, mieszkanie czy auto. [/spoiler]
[spoiler title=”Choroba przewlekła” style=”fancy”]Większości warunków umów WARTY to choroba o długotrwałym przebiegu, trwająca zwykle miesiącami lub latami, stale lub okresowo leczona. Taką definicję stosuję się, np. w ubezpieczeniach turystycznych.
W przypadku umów na życie, za chorobę przewlekłą uznaje się taką, która była przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Standartowo umowy wyłączają odpowiedzialność towarzystwa za leczenie skutków takich chorób lub komplikacji powstałych na ich tle.
Tylko w wyjątkowych wypadkach, np. w ubezpieczeniach turystycznych, można rozszerzyć zakres ochrony o następstwa choroby przewlekłej.[/spoiler]
[spoiler title=”Deklaracja zgody” style=”fancy”]Pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia na życie bądź NNW w formie grupowej, za pośrednictwem zakładu pracy (pracodawcy) czy banku.
Takie oświadczenie upoważnia macierzystą firmę do potrącania składek z listy płac lub przez bank z rachunku bankowego. Wskazuje też osoby upoważnione do odebrania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego.[/spoiler]
[spoiler title=”Dewastacja” style=”fancy”]Zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie. W zależności od warunków umowy, pojęcie dewastacja może obejmować również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem rabunku, kradzieży lub kradzieży z włamaniem.[/spoiler]
[spoiler title=”Direct Debit – Polecenie zapłaty” style=”fancy”]Automatyczne obciążenia rachunku klienta. Ubezpieczyciel za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej przesyła do banku instrukcję obciążenia rachunku klienta z tytułu, np. kolejnych rat składek. Mechanizm pozwala terminowo regulować kolejne raty składek, a klient nie musi pamiętać o kolejnych płatnościach.
[/spoiler]
[spoiler title=”Franszyza” style=”fancy”]Wyznaczana najczęściej kwotowo, rzadziej w % sumy ubezpieczenia – rozmiary szkody, za które ubezpieczycie nie ponosi odpowiedzialności.

Franszyza integralna- wówczas do jej wysokości, np. 500 zł ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, natomiast, jeśli wartość szkody przewyższy wartość franszyzy integralnej, zostanie pokryta w całości.

Franszyza redukcyjna – stanowi część wartości szkody, której ubezpieczyciel nie pokrywa w żadnym wypadku. Pojęcie używane zamiennie z pojęciem „udział własny”w szkodzie.Określa się w % wysokości odszkodowania.[/spoiler]
[spoiler title=”Fundusz prewencyjny” style=”fancy”]Tworzony przez ubezpieczycieli na finansowanie zakupu rzeczy czy usług mogących zapobiegać lub ograniczać liczbę wypadków albo szkód, np. odblasków dla uczniów w szkołach, sprzętu dla policji czy Straży Pożarnej. Fundusz prewencyjny może wynosić 1% składki przypisanej na udziale własnym.[/spoiler]
[spoiler title=”Generalna polisa” style=”fancy”]Umowa ubezpieczeniowa obejmująca kilka określonych stosunków ubezpieczeniowych, które powstaną w przyszłości. Polisy generalne stosuje się w ubezpieczeniach transportowych, w przypadkach ubezpieczeń wielu transportów należących do jednej jednostki organizacyjnej lub w ubezpieczeniach turystycznych zawieranych przez firmy.[/spoiler]
[spoiler title=”Indeksacja” style=”fancy”]Podwyższenie składki i sumy ubezpieczenia w celu zapewnienia ochrony realnej wartości polisy przed działaniem inflacji. Stosowana głównie w ubezpieczeniach na życie, zarówno o charakterze ochronnym, jak i inwestycyjnym.[/spoiler]
[spoiler title=”Karencja” style=”fancy”]Ustalony w umowie okres wyczekiwania, w którym wypadek ubezpieczeniowy nie powoduje wypłaty odszkodowania lub świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Najczęściej stosowany, np. w przypadku obejmowania ochroną kobiet ciężarnych czy działania różnych opcji ubezpieczeń chorobowych. Zapobiega sytuacji, w której osoba chora, po uzyskaniu wiedzy o swoim stanie zdrowia zawiera umowę i korzysta z ochrony.[/spoiler]
[spoiler title=”Klient dotychczasowy” style=”fancy”]W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych to osoba, która w ciągu ostatnich 89 dni miała w Warcie ubezpieczenie OC lub AC. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych to osoba, która w ciągu ostatnich 89 dni miała w Warcie ubezpieczenie OC lub AC.[/spoiler]
[spoiler title=”Klient nowy” style=”fancy”]W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, to osoba, która nie miała w ciągu ostatnich 90 dni i więcej dni ubezpieczenia OC lub AC w WARCIE.[/spoiler]
[spoiler title=”Koasekuracja” style=”fancy”]Wspólne ubezpieczenie na podstawie jednej polisy określonego ryzyka przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli. Odpowiedzialność ich jest ustalona w % sumy ubezpieczenia, określonej w polisie i podpisanej wspólnie przez wszystkie zainteresowane Towarzystwa Ubezpieczeń.[/spoiler]
[spoiler title=”Kolizja drogowa” style=”fancy”]Zdarzenie drogowe, w wyniku którego zostają uszkodzone jedynie pojazdy – żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła obrażeń, tzn. nie ma rannych ani zabitych.
Przy takim zdarzeniu nie ma obowiązku wzywania Policji.[/spoiler]
[spoiler title=”Konsumpcja sumy ubezpieczenia” style=”fancy”]Zasada, zgodnie z którą suma ubezpieczenia jest obniżana o wysokość wypłaconego odszkodowania. Jej zastosowanie skutkuje koniecznością dopłaty z tytułu uzupełnienia sumy ubezpieczenia (tzw. doubezpieczenie). Stosowana głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych i mienia. Jest możliwość wyłączenia konsumpcji sumy ubezpieczenia po opłaceniu dodatkowej składki. [/spoiler]
[spoiler title=”Kolancja” style=”fancy”]Zasada przewidująca wypłatę odszkodowania lub świadczenia w sytuacji, gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest oczywista, podobnie jak to, czy w ogóle są przesłanki do wypłaty. Jednakże ubezpieczycie wypłaca pieniądze ze względu na dobro klienta lub obawę przed utrata wizerunku. [/spoiler]
[spoiler title=”Młody kierowca” style=”fancy”]Osoba, w przypadku której spowodowanie wypadku jest bardziej prawdopodobne niż przeciętnie. Przykładowo w Warcie przy zawieraniu umowy AC przyjmuje się, że to osoba, która ma poniżej 25 lat i/lub uprawnienia do kierowania ubezpieczonym pojazdem krócej niż 36 miesięcy. [/spoiler]
[spoiler title=”Obiekt malej architektury” style=”fancy”]Obiekty użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku, na terenie nieruchomości, na której położony jest dom jednorodzinny. Zgodnie z OWU WARTA Dom i WARTA Dom Komfort, w szczególności będą m.in. chodnik, podjazd, plac utwardzony, piaskownica, huśtawka, drabinki, oświetlenie posesji, pomieszczenie na śmieci oraz posągi, wodotryski (oczka wodne, fontanny) basen, boisko sportowe, kort tenisowy, altana i inne obiekty architektury ogrodowej trwale związane z gruntem.
Do obiektów małej architektury nie zalicza się obiektów lekkich konstrukcji, stanowiących ochronę, np. kortu tenisowego, basenu, sauny.[/spoiler]
[/row]